Regulamin

Regulamin Platformy Damian Rams

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dostępu Użytkowników do Platformy, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie Produktów Cyfrowych lub Usług w ramach Platformy.

2. Operator informuje, że w ramach Platformy wyłącznie udostępnia Produkty Cyfrowe oraz świadczy Usługi, jak również administruje Platformą. Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

1) Aktualizacja – przez „Aktualizację” należy rozumieć aktualizację, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Produktu Cyfrowego z Umową;

2) awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;

3) Blog — przez „Bloga” należy rozumieć część Platformy, która jest wykorzystywana przez Operatora do publikowania wpisów pod własnym oznaczeniem w postaci imienia i nazwiska;

4) blokada konta Użytkownika przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

5) Cena — przez „Cenę” należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Operatorowi za Produkt Cyfrowy lub Usługę;

6) dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Dostęp — przez „Dostęp” należy rozumieć ograniczone czasowo prawo dostępu do zakupionych przez Użytkownika Produktów Cyfrowych;

8) E-zapłata — przez „E-zapłatę” należy rozumieć zapłatę Ceny za Produkt Cyfrowy lub Usługę Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

9) funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy;

10)  godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;

11)  hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;

12)  Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

13)  konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Platformy;

14)  Kurs — przez „Kurs” należy rozumieć uporządkowany zestaw Treści Cyfrowych, pod wspólną nazwą, który służy edukowaniu Użytkowników oraz poszerzaniu ich kompetencji cyfrowych;

15)  login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;

16)  Operator — przez „Operatora” należy rozumieć Damiana Ramsa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Damian Rams”, adres do doręczeń: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, posługującego się numerem REGON 362010860 oraz NIP 5771943222;

17)  Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Operatorowi z tytułu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Platformy, w tym z tytułu nabycia Produktu Cyfrowego oraz świadczenia Usług;

18)  Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, oferować usługi Operatora w ramach swojej działalności (np. prowadzonego serwisu internetowego lub sklepu) lub korzystać z usług Operatora we własnej działalności, np. usług reklamowych lub promocyjnych;

19) Platforma — przez „Platformę” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „Damian Rams” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem https://damianrams.pl/;

20) prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Platformy;

21) Produkt Cyfrowy — przez „Produkt Cyfrowy” należy rozumieć zestaw Treści Cyfrowych pod określoną nazwą, który jest dostępny w ramach Platformy, w szczególności Kurs lub Kurs połączony z Usługami Dodatkowymi;

22) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę  z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa  nie ma dla niego charakteru zawodowego;

23) Przedsprzedaż — przez „Przedsprzedaż” należy rozumieć czas, w którym Operator umożliwia nabycie Produktów Cyfrowych z wyprzedzeniem, przed ich oficjalną premierą. Z tytułu nabycia Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży Operator może przyznawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne;

24) Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

25) Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;

26) Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Platformy, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy;

27)  Treści Użytkownika przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy, w szczególności na potrzeby komentowania Bloga lub innej interakcji z Operatorem za pośrednictwem Platformy;

28) Usługi przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe, Usługi Elektroniczne lub Usługi Dodatkowe;

29) Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

30) Usługi Dodatkowe przez „Usługi Dodatkowe” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora w ramach jego działalności gospodarczej, w szczególności usługi polegające na prowadzeniu warsztatów lub konsultacji on-line, o charakterze grupowym lub indywidualnym;

31) Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika na pośrednictwem Platformy;

32) Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o dostarczanie Produktu Cyfrowego przez Operatora na rzecz Użytkownika lub umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;

33) Uprawnienia Specjalne — przez „Uprawnienia Specjalne” należy rozumieć korzyści oferowane Użytkownikom przez Operatora z tytułu korzystania z Platformy;

34) Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy i w tym celu zawiera Umowę z Operatorem. W przypadku, gdy Umowę zawiera jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną lub osoba prawna, postanowienia Regulaminu stosują się zarówno do podmiotu, który zawiera Umowę, jak i faktycznej osoby, która korzysta z Platformy;

35) usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy, które nie jest ani awarią, ani błędem;

36) wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Platformy, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;

37) zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy;

38) zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy  jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformie oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

§ 3.

Przedmiot Umowy

1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Produktów Cyfrowych w czasie udzielonego Dostępu lub świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Produktów Cyfrowych lub Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat w przypadku Produktów Cyfrowych i Usług o charakterze odpłatnym.

2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Produktów Cyfrowych lub Usług są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością Opłat, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z propozycją Opłaty, w szczególności w odniesieniu do Usług Dodatkowych.

3. Przeglądanie strony głównej Platformy, w tym czytanie Bloga, jest zawsze nieodpłatne, natomiast uzyskanie dostępu do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z Usług Dodatkowych — zawsze odpłatne. Na potrzeby działań marketingowych i promocyjnych Operator może postanowić o udostępnieniu danego Produktu Cyfrowego nieodpłatnie, w zamian za podanie danych osobowych (np. poprzez zapis do newslettera), jednak wyłączna decyzja w tym zakresie należy do Operatora.

4. W zależności od rodzaju wybranych Produktów Cyfrowych lub Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

a) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

b)w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;

c)  w przypadku Usług Dodatkowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.

5. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:

a) Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

b) do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 4.

Czynności przed zawarciem Umowy

1. Przed zawarciem Umowy  Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad dostarczania Produktów Cyfrowych, świadczenia Usług, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.

2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy  ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.

3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.

4. Jakiekolwiek informacje dotyczące Produktów Cyfrowych lub Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. Na potrzeby zawarcia Umowy  za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług (nieodpłatnych) w ramach Platformy.

§ 5.

Zakup Produktu Cyfrowego

1. Aby uzyskać dostęp do określonych Produktów Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany przejść na stronę Produktu Cyfrowego, który go interesuje, wybrać odpowiedni Produkt Cyfrowy, a następnie dodać go do koszyka. Po kliknięciu w ikonę koszyka, przycisku „Dołącz do Kursu” lub przycisku o podobnej treści, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zamówienia, gdzie powinien uzupełnić wszystkie dane, a następnie dokonać zapłaty za wybrany Produkt Cyfrowy — w kwocie odpowiadającej wybranemu produktowi. Zakup Produktu Cyfrowego wymaga zaakceptowania regulaminu Platformy, poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa.

2. Zawarcie Umowy dotyczącej Produktu Cyfrowego następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści.

3. Użytkownik może nabyć Produkt Cyfrowy także poza Platformą, przesyłając zapytanie do Operatora drogą elektroniczną, na adres e-mail Operatora. Po otrzymaniu zapytania Operator wystawia fakturę proformę, która powinna zostać opłacona przez Użytkownika przelewem bankowym. Po zaksięgowaniu zapłaty Operator tworzy konto Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dostęp do Produktu Cyfrowego. Umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia faktury proformy przez Użytkownika w pełnej wysokości.

4. Użytkownik otrzymuje Dostęp do Produktu Cyfrowego po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Operatora. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Operatora najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Użytkownik zrezygnował z Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w związku z czym Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem na zapłatę.

5. Produkt Cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt Cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego lub pobranie Produktu Cyfrowego, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Produktu Cyfrowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku oznaczonych Produktów Cyfrowych, w szczególności Kursów, Operator może udostępniać Treści Cyfrowe w określonych odstępach czasu, tj. Użytkownik po zawarciu Umowy może otrzymać dostęp do części Treści Cyfrowych, natomiast kolejne Treści Cyfrowe składające się na Produkt Cyfrowy mogą być udostępniane w terminie wskazanym przez Operatora (przykład: po zakupie Produktu Cyfrowego Użytkownik otrzymuje dostęp do 1 lub 2 modułów Kursu, po upływie określonego czasu dostęp do kolejnych modułów Kursu). 

7. Dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych może być udzielany przez Operatora na czas oznaczony lub nieoznaczony. Informacja o tym, na jaki czas przysługuje Dostęp do danego Produktu Cyfrowego, jest wskazana na stronie danego Produktu Cyfrowych i przekazywana Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.

8. Operator dostarcza Produkty Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Produktu Cyfrowego i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Produktu Cyfrowego — chyba że w opisie Produktu Cyfrowego zostanie wyraźnie wskazane, że Produkt Cyfrowy obejmuje także Aktualizacje w późniejszym terminie.

9. W przypadku zastosowania wobec Użytkownika jakiejkolwiek blokady, zawieszenia lub innego mechanizmu uniemożliwiającego korzystanie z Platformy lub Usług na skutek naruszenia Regulaminu przez Użytkownika czas stosowania sankcji nie wydłuża czasu, na jaki Dostęp został przyznany.

§ 6.

Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży

1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Dostępu w ramach Przedsprzedaży. Aby nabyć Produkt Cyfrowy w Przedsprzedaży, Użytkownik powinien dokonać nabycia Dostępu na takich samych zasadach, jak opisane w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. W przypadku Produktów Cyfrowych nabywanych w Przedsprzedaży Użytkownik nabywa Dostęp do Produktu Cyfrowego przed datą jego oficjalnej premiery, co oznacza, że Użytkownik nie uzyskuje Dostępu do Produktu Cyfrowego od razu po zawarciu Umowy, lecz w terminie wskazanym przez Operatora (na przykład 20-30 dni po rozpoczęciu Przedsprzedaży). Informacja, kiedy Użytkownik uzyska Dostęp do Produktu Cyfrowego, jest przekazywana przez Operatora w chwili rozpoczęcia Przedsprzedaży.

3. Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży następuje od razu po wysłaniu formularza zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub przyciskiem o podobnej treści. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za Dostęp od razu po zawarciu Umowy, mimo dostarczenia Produktu Cyfrowego w późniejszym terminie.

4. Z tytułu Przedsprzedaży Operator może dawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne, np. związane z możliwością nabycia Produktu Cyfrowego w niższej cenie niż po oficjalnej premierze Produktu Cyfrowego.

§ 7.

Przedłużenie Umowy przez dotychczasowego Użytkownika

1. Użytkownik, która wcześniej nabył Dostęp na czas oznaczony, posiada możliwość przedłużenia Dostępu w dowolnym momencie przed upływem okresu, na jaki Dostęp został udzielony, przy czym w celu przedłużenia Dostępu Użytkownik jest zobowiązany złożyć nowe zamówienie i nabyć nowy Dostęp do swojego Produktu Cyfrowego. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał przedłużenia Dostępu i jednocześnie upłynął termin, na jaki Dostęp został udzielony, Dostęp wygasa, a Użytkownik traci dostęp do Platformy następnego dnia po wygaśnięciu Dostępu.

2. Użytkownik, który wcześniej nabył Dostęp, posiada możliwość jego przedłużenia o czas wskazany przez Operatora.

3. W odniesieniu do dotychczasowych Użytkowników Operator może:

a) przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym okresie Dostępu;

b) przesyłać wiadomości e-mail z informacją o wygaśnięciu Dostępu;

c) zaoferować możliwość nabycia nowego Dostępu lub przedłużenia dotychczasowego Dostępu.  

§ 8.

Zawarcie Umowy dotyczącej Usług Dodatkowych

1. Operator świadczy także Usługi Dodatkowe, które mają charakter ciągły i nie wiążą się jedynie z dostępem do Treści Cyfrowych w ramach Platformy.

2. Użytkownik może zawrzeć Umowę dotyczącą Usług Dodatkowych na 2 sposoby:

a) poprzez zakup Usługi Dodatkowej za pośrednictwem Platformy — w takim przypadku nabycie Usługi Dodatkowej następuje w sposób opisany w § 5, poprzez wysłanie formularza zamówienia i jego zatwierdzenie. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zatwierdzenia formularza zamówienia;

b) poprzez indywidualne ustalenia z Operatorem poza Platformą — w takim przypadku nabycie Usługi Dodatkowej następuje po zaakceptowaniu przez Użytkownika zakresu Usług Dodatkowych, ceny, terminu świadczenia Usług Dodatkowych oraz innych istotnych elementów Umowy. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przesłania przez Użytkownika e-mailowego potwierdzenia, że akceptuje warunki Umowy.

3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przez Operatora jest zapłata ceny w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Operatora najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Użytkownik zrezygnował z Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w związku z czym Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem na zapłatę.

[ROZDZIAŁ III: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLATFORMY]

§ 9.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy

1. Platforma została stworzona przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych, które przyczynią się do rozwoju kompetencji cyfrowych Użytkowników w wirtualnym świecie.

2. Platforma umożliwia Użytkownikom między innymi:

a) zawarcie Umowy;

b) zapoznanie się z ofertą dotyczącą Produktów Cyfrowych lub Usług;

c) posiadanie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;

d) zapisanie się do newslettera;

e) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień.

3. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

4. Operator dostarcza Platformę w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkownika. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Treści Cyfrowe i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem.

5. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz dostarczanie Produktów Cyfrowych i świadczenie Usług na jak najwyższym poziomie.

6. W ramach rozwoju Platformy Operator może w szczególności:

a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy;

b) wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;

c) udostępnić aplikację związaną z Platformą.

7. Jeżeli działania Operatora, o których mowa w ust. 6, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.

8. W przypadku, gdy Operator podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej.

§ 10.

Wymagania techniczne dotyczące Platformy

1. Przed zawarciem Umowy  Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.

2. Do korzystania z Platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:

a) posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję cookies;

b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;

c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.

3. Do korzystania z Platformy za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:

a) posiadanie urządzenia mobilnego z dowolnym systemem operacyjnym;

b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;

c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.

4. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.

5. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy, jej poszczególnych funkcjonalności lub Produktów Cyfrowych konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-4, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy.

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

§ 11.

Podstawowe zasady korzystania z Platformy

1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. Zakazane jest przekazywanie danych do logowania osobom trzecim, w szczególności w celu uzyskania przez osoby trzecie wglądu do Treści Cyfrowych bez obowiązku zapłaty na rzecz Operatora.

2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług, w tym blokadą konta Użytkownika.

3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczta@damianrams.pl. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.

4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także Usług:

a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;

b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;

c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.

5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

6. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu obejście zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, przede wszystkim w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych bez konieczności zapłaty na rzecz Operatora.

§ 12.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

1. Operator świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług.

2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każda Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.

4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

§ 13.

Konto Użytkownika

1. Aby uzyskać Dostęp do Produktów Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany posiadać konto Użytkownika w ramach Platformy. Bez zakładania konta Użytkownika Użytkownik może nabywać wyłącznie Usługi Dodatkowe, w ramach Umowy zawieranej poza Platformą.

2. Konto Użytkownika jest zakładane przez Operatora po dokonaniu zakupu Produktu Cyfrowego przez Użytkownika, najpóźniej w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych. Konto Użytkownika pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. Przy zakładaniu konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany podać rzetelne, aktualne i prawdziwe dane osobowe.

3. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.

4. Korzystanie z Platformy nie jest możliwe za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google).

5. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.

6. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 18 lat.

7. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:

a) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;

b) stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;

c) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.

8. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Platformy wymagających aktywnego konta Użytkownika, w szczególności Produktów Cyfrowych.

§ 14.

Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, Operator może:

a) dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;

b) trwale usunąć konto Użytkownika;

w zależności od okoliczności danej sprawy. W każdym przypadku blokada konta Użytkownika powoduje zawieszenie lub utratę Dostępu do Produktów Cyfrowych zawartych na Platformie.

2. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

a) istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;

b) Użytkownik podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;

c) Użytkownik naruszył postanowienia § 11;

d) Użytkownik narusza zasady korzystania z Platformy, o których mowa w § 17;

e) Użytkownik korzysta z funkcjonalności Platformy, Treści Cyfrowych lub Usług niezgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszając prawa własności intelektualnej przysługujące Operatorowi lub osobom trzecim poprzez udostępnianie Treści Cyfrowych osobom nieuprawnionym;

f)  Użytkownik próbuje uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych lub odpłatnych Usług podstępem lub bez obowiązku zapłaty;

g) Użytkownik pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności o więcej niż 14 (słownie: czternaście) dni.

3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni albo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, w szczególności po wygaśnięciu Dostępu.

4. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora  do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).

6. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:

a) korzystać z Treści Cyfrowych dostępnych na Platformie;

b) korzystać z Usług wymagających aktywnego konta Użytkownika;

c) założyć nowego konta Użytkownika poprzez zakup nowego Produktu Cyfrowego;

d) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;

e) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.

7. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.

8. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.

9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

10.  Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta Użytkownika, przesyłając Operatorowi odpowiednie żądanie z tym związane. Usunięcia konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia danych powiązanych z kontem Użytkownika ani historii korzystania z Platformy z użyciem konta Użytkownika.

[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

§ 15.

Prace serwisowe i konserwacyjne

1. Operator zapewnia dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:

a) awarii lub błędów;

b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;

c) wystąpienia siły wyższej;

d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy;

e) innych okoliczności, niezależnych od Operatora.

2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.

3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

§ 16.

Wsparcie techniczne

1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach.

2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub na jego urządzeniach.

3. Wsparcie techniczne jest świadczone w miarę zdolności organizacyjnych i czasowych, w sposób zdalny.

4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.

5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@damianrams.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

[ROZDZIAŁ VII: FUNKCJONOWANIE PLATFORMY ]

§ 17.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy

1. Operator jest zobowiązany dostarczać Produkty Cyfrowe i świadczyć Usługi z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem platform internetowych.

2. Każda Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Platformy zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

3. Użytkownik korzystający z Platformy jest zobowiązany:

a) wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny oraz wyważony;

b) odnosić z szacunkiem do Operatora, innych osób zatrudnianych przez Operatora, innych Użytkowników.

§ 18.

Produkty Cyfrowe

1. Na potrzeby funkcjonowania Platformy Operator, osobiście lub przy pomocy osób przez siebie zatrudnionych, w tym ekspertów, przygotowuje Treści Cyfrowe, które będą dostępne na Platformie jako Produkt Cyfrowy. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Operator.

2. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale Operatora lub zatrudnionego eksperta. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu, w terminie określonym przez Operatora. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie posiadać możliwość zapoznania się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Operator utrwali i udostępni zapis wydarzenia.

3. Po zakupie Produktu Cyfrowego Użytkownik może uzyskać dostęp wyłącznie do Produktów Cyfrowych w postaci obowiązującej na dzień dokonania zakupu Produktu Cyfrowego. W żadnym wypadku Operator nie ma obowiązku udostępniania archiwalnych Produktów Cyfrowych, w tym na żądanie Użytkownika.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5-6, Treści Cyfrowe w każdym przypadku są zamieszczane na Platformie na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na Platformie na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:

a) aktualność poruszanych treści;

b) czas, na jaki ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił Operatorowi licencji;

c) popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowników;

d) opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).

5. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia każdej Treści Cyfrowej, zarówno bieżącej, jak i archiwalnej, zamieszczonej na czas oznaczony lub czas nieoznaczony, gdy:

a) dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Operator ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);

b) wystąpią inne okoliczności, których Operator, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy rozpoczęciu sprzedaży Produktu Cyfrowego (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta itp.).

6. W przypadku, gdy Operator będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową w trakcie trwania Dostępu, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz przypomni Użytkownikowi o możliwości zapoznania się z Treścią Cyfrową. Operator jest zwolniony z obowiązku powiadomienia z wyprzedzeniem o planowanym usunięciu Treści Cyfrowej, gdy dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, a także w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych zachowania terminu 7 (słownie: siedmiu) dni jest niemożliwe (np. na skutek cofnięcia licencji przez eksperta ze skutkiem natychmiastowym).

7. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Produktów Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Produktów Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Produktów Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

a) zmiany w Produktach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Produktów Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Produktów Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;

b) zmiany w Produktach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;

c) Operator poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;

d) jeżeli zmiana w Produktach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

e) jeżeli zmiana w Produktach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Produktach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Produktach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Produktów Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym

8. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkowników oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów subiektywnie założonych przez Użytkownika.

9. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkownik może się z nimi zapoznać w ramach przeglądarki lub używanego urządzenia mobilnego, jak również ma prawo pobrać oznaczone Treści Cyfrowe na swój nośnik. Operator nie ma obowiązku umożliwić pobierania wszystkich Treści Cyfrowych. Operator nie wprowadza limitu pobrań Treści Cyfrowych.

10.  Użytkownik może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby rozwoju osobistego. Z zastrzeżeniem ust. 11 Użytkownik w żadnym przypadku nie ma prawa wykorzystywania Treści Cyfrowych w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności na potrzeby sprzedaży Treści Cyfrowych pod własnym oznaczeniem, wykorzystywania ich do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.

11.  Jeżeli Użytkownik będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Operatora o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: poczta@damianrams.pl. Po otrzymaniu zapytania Operator może, ale nie musi, przekazać Użytkownikowi ofertę udzielenia licencji na tę Treść Cyfrową, wskazując w szczególności wysokość opłaty licencyjnej oraz czas trwania licencji. Użytkownik jest uprawniony do eksploatacji Treści Cyfrowej dopiero po zaakceptowaniu oferty Operatora oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej w pełnej wysokości.

12.  W przypadku, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych poprzez konto Użytkownika, zakazane jest:

a) dzielenie konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta Użytkownika innym osobom,

b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Produktów Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta Użytkownika w wyniku ich zakupu,

c) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto Użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

d) podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Operator nie zapewnia takiej możliwości.

§ 19.

Usługi Dodatkowe

1. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi Dodatkowe na warunkach ustalonych w opisie usługi lub indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem, z należytą starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu wykonującego profesjonalną działalność związaną z Usługami Dodatkowymi.

2. Świadczenie Usług Dodatkowych odbywa się w terminie wskazanym przez Operatora w opisie Usługi Dodatkowej lub ustalonym w porozumieniu z Dodatkowych (w przypadku Usług Dodatkowych o charakterze indywidualnym).

3. Zmiana terminu realizacji Usług Dodatkowych z inicjatywy Użytkownika jest możliwa wyłącznie za zgodą Operatora.

4. W przypadku, gdy realizacja Usług Dodatkowych w określonym terminie nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie Operatora lub osób trzecich niezależnych od Operatora, Operator może zaproponować realizację Usług Dodatkowych w innym terminie. W takim przypadku Użytkownik może:

a) wyrazić zgodę na zmianę terminu lub

b) nie wyrazić zgody na zmianę terminu i zrezygnować z Usługi Dodatkowej, której dotyczy zmiana terminu.

§ 20.

Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo zamieszczania Treści Użytkownika w ramach Platformy, w szczególności w ramach Bloga. Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Operatora do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika. Zmiana regulaminu odrębnego nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakąkolwiek Treść Użytkownika, jest zobowiązany stworzyć Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją uzasadnione powody dla zamieszczenia Treści Użytkownika niezgodnych z tymi wytycznymi (np. z uwagi na prawa gatunku twórczości, względy stylistyczne, sposób oddziaływania na nadawcę itp.).

3. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych Treści Użytkownika lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. W przypadku, gdy Treści Użytkownika zawierają wizerunek lub dane osobowe osób trzecich, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tego wizerunku lub danych osobowych nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:

a) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego;

b) powielają Treści Użytkownika, które zostały opublikowane wcześniej przez Użytkownika. Przed zamieszczeniem nowej Treści Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail poczta@damianrams.pl;

d) zawierają linki reklamowe;

e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Operatora lub Partnerów, z którymi współpracuje Operator, np. w celu promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;

f)  służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią dedykowane funkcjonalności, które mogą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników;

g) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

h) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

i)  nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

j)  znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

k) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

l)  zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

m)   naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

n) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

o) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

p) obrażają uczucia religijne;

q) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

r)  naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-q.

5. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, Użytkownik powinien mieć świadomość, że:

a) jego Treści Użytkownika mogą podlegać ocenie i krytyce ze strony innych Użytkowników. Operator nie ma wpływu na oceny i krytykę osób trzecich, jak również skutki innych działań Użytkowników, które potencjalnie mogą godzić w dobra Użytkownika;

b) w przypadku zamieszczenia Treści Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem, a w szczególności naruszają obowiązujące prawo, Użytkownik może ponosić odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność cywilną lub odpowiedzialność karną. Zamieszczanie jakichkolwiek Treści Użytkownika naruszających Regulamin następuje zatem na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

6. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Operatora. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Platformie.

7. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Operatora nastąpi najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Operator w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

8. Po dokonaniu weryfikacji Operator może usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin lub uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu.

9. Niezależnie od zgłoszeń dokonywanych przez innych Użytkowników lub osoby trzecie Operator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dana Treść Użytkownika narusza Regulamin, może usunąć takie Treści Użytkownika. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników. Nie wyłącza to prawa Operatora do stosowania zautomatyzowanych mechanizmów wykrywania naruszeń w obrębie Platformy.

10.  Po odstąpieniu od Umowy Operator nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi lub Treściami Cyfrowymi;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;

c) zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.

11.  Na żądanie Konsumenta lub PNPK Operator udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 10 pkt a) – c).

§ 21.

Uprawnienia Specjalne i akcje specjalne

1. Jeżeli przewidują to cele biznesowe Operatora, Operator może podjąć decyzję o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych, które mogą uprawniać Użytkownika do uzyskiwania określonych korzyści w ramach działalności Operatora. Decyzja o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych należy wyłącznie do Operatora.

2. Uprawnienie Specjalne mogą przykładowo obejmować:

a) zniżki i rabaty na zakup produktów albo usług Operatora lub Partnerów;

b) pierwszeństwo w nabywaniu produktów albo Operatora lub Partnerów;

c) możliwość nabywania produktów albo Operatora lub Partnerów przed ich oficjalną premierą.

Powyższa lista Uprawnień Specjalnych nie ma charakteru zamkniętego, w związku z czym Operator może przyznawać także inne Uprawnienia Specjalne.

3. Uprawnienia Specjalne mogą być przyznawane na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również adresowane do wszystkich albo wybranych Użytkowników (np. Użytkowników, którzy po raz pierwszy korzystają z Platformy).

4. Po podjęciu decyzji o przyznawaniu Uprawnień Specjalnych Operator przekaże Użytkownikom informacje na temat zasad przyznawania Uprawnień Specjalnych, w tym o czasie ich przyznawania, kryteriach, jakie należy spełnić, rodzajach Uprawnień Specjalnych. Operator na potrzeby przyznawania Uprawnień Specjalnych może ustalić odrębny regulamin Uprawnień Specjalnych: w takiej sytuacji warunkiem korzystania z Uprawnień Specjalnych jest akceptacja tego odrębnego regulaminu.

5. Korzystanie z Uprawnień Specjalnych jest dobrowolne.

6. Operator w ramach Platformy może organizować akcje specjalne, które będą obejmować także inne działania promocyjne i marketingowe dedykowane Użytkownikom. Akcje specjalne mogą być organizowane samodzielnie przez Operatora lub we współpracy z Partnerami. Zasady przeprowadzania akcji specjalnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji specjalnej.

[ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]

§ 22.

Opłaty za Produkty Cyfrowe lub Usługi

1. Na potrzeby nabycia Produktu Cyfrowego lub skorzystania z odpłatnych Usług Użytkownik jest zobowiązany zapłacić na rzecz Operatora Cenę wskazaną przez Operatora lub wynagrodzenie ustalone w ramach indywidualnych negocjacji związanych z Usługami.

2. Kwoty podawane w ramach Platformy są kwotami brutto.

3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Cyfrowych lub Usług Operator obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu Cyfrowego lub Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt Cyfrowy lub Usługa jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu Cyfrowego lub Usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu Cyfrowego do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do świadczenia Usług lub dostarczenia Produktów Cyfrowych w ramach Platformy, a Użytkownik nie korzysta z Usług lub Produktów Cyfrowych z przyczyn leżących po jej stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami, gdzie zasady rozliczeń określają przepisy prawa.

§ 23.

Dokonywanie płatności

1. Wszelkie Opłaty za Produkty Cyfrowe lub Usługi są uiszczane z góry — przed uzyskaniem Dostępu lub rozpoczęciem świadczenia Usług przez Operatora, i co do zasady powinny być uiszczane jednorazowo.

2. W przypadku Usług Dodatkowych, które są ustalane indywidualnie z Użytkownikiem, Operator może wyrazić zgodę na podzielenie płatności wynagrodzenia na transze, jak również na zapłatę całości lub części wynagrodzenia z dołu, po wykonaniu Usługi Dodatkowej.

3. Uiszczenie należności  jest możliwe za pomocą metod płatności wskazanych na Platformie, w szczególności poprzez:

a) dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy;

b) dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora szybkich płatności (np. tPay, PayPal);

c) dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.

4. Jeżeli termin uiszczenia należności nie został określony wprost w Regulaminie lub w informacjach dostępnych na Platformie, uznaje się, że Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym miało miejsca zdarzenie powodujące  obowiązek zapłaty.

5. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.

6. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności Operatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach — zgodnie z właściwym przepisami prawa.

7. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub przesłanie Operatorowi pocztą elektroniczną. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.  W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.

8. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

9. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybki płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana, a także adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz BLIK ID (przy płatności BLIK).

 

[ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 24.

Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

1. W ramach Umowy  Operator zobowiązuje się:

a) dostarczać Treści Cyfrowe, jak również świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

b) informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Platformy;

c) udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Platformy, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;

d) zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim funkcjonalności;

e) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem.

2. Operator ma prawo do:

a) informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Platformą;

b) pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Platformy. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;

c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane.

§ 25.

Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników

1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:

a) przestrzegać postanowień Regulaminu;

b) regulować wszelkie należności zgodnie z Regulaminem lub indywidualnymi ustaleniami z Operatorem;

c) korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalności, a także zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;

d) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;

e) współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;

f)  udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;

g) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy.

2. Użytkownik ma prawo do:

a) zarządzania swoimi danymi i zgodami;

b) korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem;

c) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 26.

Odpowiedzialność Operatora

1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Produktów Cyfrowych lub Usług do celu założonego przez Użytkownika;

b) skutki blokady konta Użytkownika, w tym odebrania dostępu do Produktów Cyfrowych;

c) brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

d) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie;

e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;

f)  nieprawidłowe wykonanie Umowy  z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności dostawców powodu problemów technicznych leżących po stronie zewnętrznych dostawców (np. Publigo — dostawcy Platformy);

g) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;

h) działania i zaniechania operatorów płatności;

i)  działania i zaniechania Partnerów;

j)  skutki opóźnienia w zapłacie przez Użytkownika;

k) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;

l)  podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;

m)   skutki korzystania z Platformy z naruszeniem przepisów prawa;

n) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

o) skutki siły wyższej.

2. Użytkownik powinien posiadać świadomość, że ze względu na specyfikę branży, w jakiej działa Operator (gospodarka cyfrowa), informacje zawarte w Produktach Cyfrowych mogą ulec dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Operatora, np. na skutek zmian wprowadzonych przez właścicieli narzędzi marketingowych (zmiana algorytmu, wyłączenie funkcjonalności itd.), dostawców innych narzędzi informatycznych itp. Operator będzie dokładał starań, aby na bieżąco korygować Produkty Cyfrowe, jednak nie daje gwarancji, że będą one aktualne w każdym momencie od chwili zakupu.

3.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.

4.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.

5.   Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  jest ograniczona do szkody umyślnej.

6.   Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-5, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialności Operatora nie można ograniczyć lub wyłączyć.

7.   Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą Konsumentów lub PNPK.

§ 27.

Odpowiedzialność za zgodność Produktów Cyfrowych z Umową

1. Rękojmia za wady Produktów Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.

2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

3. Operator jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Produktu Cyfrowego z Umową. Zgodność Produktu Cyfrowego z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku Produktów Cyfrowych:

a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b) dostarczanych w sposób ciągły — Operator  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

5. W przypadku, gdy Operator dostarcza Produkty Cyfrowe w sposób ciągły, Produkty Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 28.

Doprowadzenie Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową

1. Jeżeli Produkt Cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową.

2. Jeżeli doprowadzenie Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, może on odmówić doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową.

3. Operator doprowadza Produkt Cyfrowy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Operator został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Produktu Cyfrowego z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.

4. Koszty doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową ponosi Operator.

§ 29.

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Produktu Cyfrowego z Umową

1. Jeżeli Produkt Cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Operator odmówił doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową zgodnie z § 28 ust. 2;

b) Operator nie doprowadził Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową;

c) brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Produkt Cyfrowy do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 28 ust. 1;

e) z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub PNPK.

2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu Cyfrowego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu Cyfrowego zgodnego z Umową. Jeżeli Produkty Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt Cyfrowy pozostawał niezgodny z Umową.

3. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt Cyfrowy jest dostarczany w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest istotny.

§ 30.

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

1. W sytuacji, gdy Konsument lub PNPK odstąpi od Umowy:

a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Produktu Cyfrowego z Umową;

b) w przypadku niedostarczenia przez Operatora Produktu Cyfrowego, pomimo wezwania ze strony Użytkownika,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Jeżeli Operator dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Operator może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Operatora.

3. Operator jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi Cyfrowemu niezgodnemu z Umową albo Produktowi Cyfrowemu, w odniesieniu do którego odpadł obowiązek jego dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Operator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt Cyfrowy był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z niego korzystał.

5. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.

6. Operator dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 31.

Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.

2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:

a) korzystanie z Platformy, Produktów Cyfrowych lub Usług niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;

b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy;

d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;

e) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

f)  brak zapłaty lub dokonywanie zapłaty z opóźnieniem;

g) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Platformy.

3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

[ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY]

§ 32.

Czas trwania Umowy

1. Umowa dotycząca nieodpłatnych Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa dotycząca odpłatnych Usług Dodatkowych zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony, zgodnie z opisem Usługi Dodatkowej lub ustaleniami poczynionymi indywidualnie z Operatorem.

3. Umowa dotycząca nabycia Produktu Cyfrowego ma charakter świadczenia jednorazowego.

§ 33.

Rozwiązanie Umowy

1. Operator może wypowiedzieć Umowę  z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:

a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;

b) utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę  na dotychczasowym poziomie;

c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;

d) zamknięcia lub sprzedaży Platformy.

2. W sytuacjach, o których mowa w § 31 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, na usunięcie naruszeń, o ile usunięcie naruszeń jest możliwe.

3. W przypadku rozwiązania Umowy  przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot uiszczonych należności. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK, gdzie zasady rozliczeń określają przepisy prawa konsumenckiego.

4. W przypadku Umowy dotyczącej nieodpłatnych Usług, która została zawarta na czas nieokreślony, Użytkownik może rozwiązać Umowę z Operatorem w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, rezygnację z newslettera itp.).

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku Umowy dotyczącej jakichkolwiek Usług odpłatnych Użytkownik może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku rozwiązania Umowy bez ważnego powodu Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia szkody tym wywołanej, na zasadach ogólnych prawa.

6. Operator może wprowadzić mechanizmy dotyczące gwarancji jakości lub satysfakcji. W takim przypadku Użytkownik, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, może zrezygnować z zakupionych Produktów Cyfrowych lub Usług, przesyłając Operatorowi drogą elektroniczną oświadczenie o rezygnacji, według wzoru udostępnionego przez Operatora. Użytkownik powinien wskazać przyczynę, dla której nie jest zadowolony z Produktów Cyfrowych lub Usług. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Operatora zwraca Użytkownikowi zapłaconą Cenę w pełnej wysokości.   

[ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 34.

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika

będącego Konsumentem lub PNPK

1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Użytkownik może, ale nie musi, skorzystać z formularza udostępnionego przez Operatora.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o:

a) świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 u.p.k.

3. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.

5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.

6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 35.

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.

2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny poczta@damianrams.pl;

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;

b) dane kontaktowe;

c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem.

4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

6. Jeżeli Operator nie dostarczył Produktu Cyfrowego zgodnie z Umową, Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK może złożyć reklamację, w której wezwie Operatora do dostarczenia Produktu Cyfrowego. Jeżeli pomimo tego wezwania Operator nie dostarczy Produktu Cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy bez wzywania Operatora do dostarczenia Produktu Cyfrowego, gdy:

a) z oświadczenia Operatora lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Operator nie dostarczy Produktu Cyfrowego;

b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu Cyfrowego miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Operator nie dostarczył go w tym terminie.

[ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

§ 36.

Polubowne rozwiązywanie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);

b)   zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)   uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d)   korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. OPINIE]

§ 37.

Prawa własności intelektualnej

1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Operatora lub osoby zatrudnione przez Operatora na potrzeby Produktów Cyfrowych lub w związku z Produktami Cyfrowymi mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Platformy lub Usług.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania z Platformy lub Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma miejsce zamieszkania.

4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.

5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.

6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;

c) stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;

d) tworzenia oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy;

e) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

f)  odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;

g) wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Operatora;

h) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.

7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Platformy lub Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Platformy, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi, a w przypadku Produktów Cyfrowych — z chwilą wygaśnięcia Dostępu. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu Umowy Użytkownik może korzystać z tych Treści Cyfrowych wyłącznie na zasadach dozwolonego użytku.

8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności ekspertów i zewnętrznych dostawców.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem. Jeżeli Użytkownik zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany uzyskać odpłatną licencję od Operatora na zasadach opisanych w § 18 ust. 11.

10.  W odniesieniu do utworów, które mogą tworzone lub wykorzystywane przez Użytkownika w ramach Platformy, Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych utworów w działalności prowadzonej przez Operatora. W ramach udzielonej licencji Operator jest uprawniony do korzystania z utworów na wszelkich polach eksploatacji, jakie okażą się niezbędne do realizacji celów Operatora. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania ekspertów i podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.

§ 38.

Ochrona danych osobowych

1.   Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.

2.   Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.damianrams.pl/polityka-prywatnosci/

3.   Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

4.   Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

5.   W przypadku, gdy:

a)   Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;

b)   Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

 i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa.

§ 39.

Opinie

1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Platformie, Operatorze lub Produktach Cyfrowych — w ramach Platformy lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Platformy, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

3. użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania z Platformy;

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej;

d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Produktu Cyfrowego.

5. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli Produkt Cyfrowy. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

[ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 40.

Kontakt z Operatorem

1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:

1)   pocztą elektroniczną: poczta@damianrams.pl;

2)   telefonicznie: +48883965899;

3)   pocztą zwykłą: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 41.

Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

a) zmiana warunków dotyczących Platformy;

b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;

c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;

d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;

e) zmiany redakcyjne.

2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.

4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej przez Operatora, najwcześniej po tygodniu od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK, Konsument lub PNPK ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.

6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.

9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

10.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.

11.  W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy  Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1820, z późn. zm.).

12.  Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2023 r.

© 2023 Damian Rams | Regulamin | Polityka prywatności